Barns medvirkning

I januar har vi hatt ekstra fokus på barns medvirkning i barnehagen

I januar har vi fokus på barns medvirkning i barnehagen.  Vi skal jobbe mye med barns medvirkning i personalgruppa nå i vår, og Rammeplan for barnehager sier at alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal være bevisst barnas ulike uttrykksformer, og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

Vi tenker at den viktigste faktoren for at de minste barna i barnehagen skal erfare medvirkning er at vi voksne kjenner barna godt, møter dem der de er, og klarer å se og tolke deres ønsker og behov. Barna har ulike uttrykksmåter; for eksempel muntlig språk, kroppsspråk, forming, sang- og musikk, motorisk aktivitet og lek. Vi voksne som er sammen med barna må legge til rette for at alle får komme «til orde», og vi må se alle barna, også de som ikke stikker seg mest frem. Vi jobber for at alle barna skal føle tilhørighet i barnegruppa, og oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være. Barna skal få en begynnende erfaring med å være deltakere i et demokrati. Samlingsstund er et godt eksempel; her får barna konkret øvelse i å bli hørt, komme til orde og få ta sin tur.

På Stjerneskudd, avdelingen for de minste barna, har vi valgt Hakkebakkeskogen som tema, da dette er noe som fenger mange. Vi har laget lekemiljøer, og brukt ulike uttrykk; sang- og musikk, film, hånddukker, fortelling, motorisk lek og forming. Leken har blomstret, og vi har kost oss med interaktive samlinger der barna har medvirket både gjennom selvvalgte roller og på innholdet.