Vår visjon

Vi ønsker å være den beste barnehagen for VÅRE barn!

Med dette som utgangspunkt tar vi tak i de forutsetningene vi har for å skape den gode barnehagen! Vi har et mål om å gi barna et best mulig grunnlag for livet etter barnehagen, og gi barna et godt faglig tilbud. For barna er livet «her-og-nå» viktig; de skal oppleve trivsel, tilhørighet og mestring, det skal være fint å gå i Solvang barnehage. Og når foreldrene leverer barna om morgenen skal de føle seg trygge på at barna blir tatt vare på og har det bra.

Barnehagens ansatte har sammen utarbeidet visjonen «Vi ønsker å være den beste barnehagen for våre barn», og felles standarder for hverdagslivet og personalsamarbeidet i barnehagen. Det er viktig for oss å ha en felles plattform for det pedagogiske arbeidet vårt, og det har vært viktig å skape samhørighet og enighet om det vi faktisk gjør i barnehagen. 

Vår visjon, våre verdier og vårt pedagogiske grunnsyn skal, sammen med standardene for hverdagslivet, progresjonsplanene for fagområdene og årsplanen, være med på å sikre den kvaliteten vi ønsker å gi i barnehagen, og være et redskap for å vurdere det arbeidet vi gjør. Samtidig som vi skal sikre læring og gode utviklingsmuligheter for barna skal vi også skape gode samarbeidsarenaer for ansatte og foreldre. 

Vi vil få fram det beste i alle.

Pedagogisk grunnsyn

Pedagogikk defineres som læren om undervisning og oppdragelse. Pedagogikk kan ikke sees isolert. Alle bidrar med sitt, både voksne og barn. Vår pedagogikk og vårt menneskesyn danner grunnlaget for hvorfor og hvordan vi gjør som vi gjør i barnehagen.

Vi bygger vårt menneskesyn og vår pedagogikk på tanken om at barndommen er viktig her og nå, og vi vet at den har stor betydning for hvordan vi blir som mennesker. Barn kan og de er kompetente. Vi ser på barn og voksne som likeverdige, som sammen danner et fellesskap som preges av dialog og demokrati. Samtidig er det vi voksne som har ansvaret for å lede barna inn i livet og å gi dem erfaringer som vil gi dem grunnlag for å bli tenkende mennesker med tro på seg sjøl. Gjennom å gi barna ekte opplevelser gir vi dem et godt grunnlag å bygge videre på, i lek og læring.

Det pedagogiske grunnsynet til Solvang Barnehage er forankret i Rammeplan for barnehager og vi er opptatt av å være et miljø som formidler respekt og åpenhet for andre.

Rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Dette handler i stor grad om at barn må møtes med tillit, og at de kan få oppleve følelsen av tilhørighet og fellesskap. Det handler om å få være et verdifullt menneske sammen med andre, og å være en del av flokken.

I barnehagen får barna gode hverdagsopplevelser med hverandre og med omsorgsfulle og engasjerte voksne. De opplever tid til nærhet, undring og lek, de lærer om verden og seg selv. Barnehagen skal være en plass der barna kan være seg selv, tørre å vise glede, sorg og sinne - og alle får bidra med sitt. Vi legger vekt på at alle barn skal bli sett og hørt hver dag.

Vi er opptatt av å ha en god atmosfære. Vi vil gi barna ekte opplevelser, og la barna oppleve mestring gjennom å gi dem oppgaver, tillit og ansvar. Den aller viktigste faktoren for at et barn skal ha det bra i barnehagen er de voksne som jobber der. Gode, trygge relasjoner og et positivt samspill, gir barna et godt miljø for utvikling og læring. Vi ønsker å være tilstedeværende voksne som oppriktig bryr oss om barna, og vi vil møte barn, foreldre og hverandre med glede og respekt.

Vi bygger vår pedagogiske plattform på blant annet Vygotskij sin sosiokulturelle læringsteori. Kort fortalt går dette ut på at et det vi gjør sammen med barna i dag fører til at de senere mestrer det alene. Læring skjer nesten alltid i interaksjon med andre mennesker. Vygotskij vektlegger også lekens betydning for barns læring.

Anerkjennelse og relasjoner er viktige begreper for oss når det gjelder vårt syn på hvordan barn skal kunne oppleve den gode barndommen i barnehagen. Her støtter vi oss på Jesper Juul og Herdis Palsdottir sine tanker, som sier noe om barns utvikling av selvfølelse. Det er viktig å bli anerkjent for den man er og ikke hva man gjør. Vi vil møte barna likeverdig, men ikke likestilt. Vi vil være åpne for barnas innspill og gi dem mulighet til å påvirke egen hverdag innenfor grenser satt av tydelige voksne som tar det voksne ansvar. Vi fokuserer på det positive! Det vi snakker om og gir oppmerksomhet får vi mere av.

Vi er opptatt av å jobbe faglig og systematisk for å fremme barnas trivsel, læring og utvikling. Barn lærer hele tiden, enten det er planlagt eller ikke. Det er derfor viktig at vi er bevisste på dette og har planer som ivaretar rammeplanens føringer for hva et barnehageliv skal fylles med.