Våre satsningsområder

Barnehagen har to faste satsningsområder: - Sosial kompetanse - Natur og miljø

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kommunisere og samhandle positivt med andre mennesker i ulike situasjoner. Å forholde seg til andre, bygge selvfølelse og å bli trygg på egen identitet er kanskje det mest vesentlige barn lærer i barndommen. Dette er ferdigheter som må trenes opp, og i barnehagen videreutvikler barnet denne kompetansen i relasjon med andre, og den er sentral for at barnet skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i dette fellesskapet.

Å etablere og holde på vennskap er viktig i sosialiseringsprosessen. Vennskap skapes gjennom felles opplevelser, og vi legger til rette for gode og varierte samspillsituasjoner i hverdagen, både i lek og andre gjøremål. Sosial tilhørighet skaper trygghet, og er grunnleggende også for barns læring. Venner gjør barn mer robuste, og hjelper barna å takle stress og motgang.

Vi mener det er viktig å ha et stort fokus på fellesskapet. Vårt samfunn har de siste årene blitt et samfunn preget av større og større individfokus. Vi vil at barna skal utvikle toleranse overfor andre og lære seg at vi mennesker er forskjellige. Vi trenger ikke alltid å ønske oss det samme eller gjøre ting likt, men alle er like gode for det! Vi vil skape en fellesskapsfølelse som gjør at vi motvirker mobbing og utestengelse. Hvis noen barn ikke er i barnehagen en dag, snakker vi om dem og savner dem.

Vi voksne er viktige rollemodeller for barna. Vi vil skape et raust og varmt klima, og være gode forbilder i språkbruk og væremåte. Vi vektlegger at barna skal få ”vanlig, god folkeskikk”, blant annet ved å være høflige og snille mot andre, sitte pent ved bordet, takke for maten etter måltidene og si ”takk for i dag” når barnehagedagen er over.

Steg for steg og Marius Muser to konkrete opplegg vi bruker i samlinger for å øve barnas sosiale kompetanse og å anskueliggjøre ulike situasjoner barn kan komme opp i.

Stange kommune har utarbeidet en felles plan for inkluderende barnehagemiljø. Handlingsplanen skal sikre at alle barnehager i Stange arbeider systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd, jf. intensjonene i §§ 41, 42 og 43 i Lov om barnehager.

Vi har i tillegg utarbeidet egne rutiner som vedlegg til denne planen, som både gir gode føringer for hvordan vi skal jobbe forebyggende for at alle barn skal få oppleve et inkluderende lek- og læringsfellesskap, og også gode rutiner for at krenkelser skal avdekkes og sikre at barnehagen har gode rutiner for håndtering av disse.

 

Natur og miljø

Vi legger stor vekt på at barna skal få være mye ute når de er i barnehagen. Vi bruker uteområdene i barnehagen, lekeplassen og vi går på turer så ofte vi kan. I gangavstand fra barnehagen har vi en egen ny grillhytte og en flott boltreplass i skogen. 

Vi syns det er viktig at barna får bruke kroppen aktivt, og spesielt i skogen får de muligheter til å øve både grov- og finmotoriske ferdigheter i variert terreng. I naturens egen lekeplass får alle barn, uansett alder og utviklingsnivå, mulighet for utfordringer som passer for dem. Gjennom erfaringer og opplevelser får barna inspirasjon til ny lek, og mulighet til å undre seg sammen med de voksne over det de ser.

Målet vårt er at barna gjennom gode naturopplevelser skal bli glade i naturen, og på den måten også utvikle et ønske om å ta vare på den.

Vi jobber konkret med miljøvern i barnehagen – vi tror holdninger skapes gjennom handling. Vi lærer barna å sortere søppel og har egen kjøkkenhage hvor vi sår, vanner, steller og høster grønnsaker. Sammen med barna gleder vi oss over naturen!