Livsmestring og helse

Mye glede og positive opplevelser bidrar til å hindre psykiske vansker hos barn. Barn trenger også gode relasjoner og hjelp til å takle følelser.

Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og forbygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

En barnehagedag er full av ulike opplevelser, utfordringer, sorger og gleder. I artikkelen under skriver May Britt Drugli og Ratib Lekhal at barn som skal lære å mestre noe nytt, vil måtte øve og mislykkes før de lykkes. De skriver også om viktigheten av gode relasjoner, og at barna får hjelp til å regulere følelser som frustrasjon, sinne eller skuffelse.

Vi anbefaler å lese!

4 faktorer som fremmer barns livsmestring